Vem kan redigera ett omdöme?

Ett omdöme som publicerats på vår plattform kan endast redigeras av omdömets författare, som även är den som äger omdömets innehåll.

På Trustpilot publiceras omdömen omedelbart och utan att övervakas. Vi betraktar omdömen som användargenererat innehåll, vilket innebär att den som skrivit ett omdöme också äger det, och därför är den ende som kan redigera eller radera det.

Denna policy är en viktig del av Trustpilots riktlinjer. Den hjälper oss att säkra trovärdigheten och transparensen på vår nätbaserade omdömescommunity.

Endast omdömeslämnare kan redigera sina omdömen

Om ett omdöme rapporteras av ett företag eller en communitymedlem på grund av att det strider mot Trustpilots Riktlinjer för användare, kommer vårt Compliance-team inte att redigera eller ändra omdömet.

Om omdömet bedöms kunna redigeras till överensstämmelse med våra riktlinjer, kommer omdömeslämnaren i stället att bli informerad om att omdömet rapporterats samt varför, så att denne själv kan välja att redigera omdömet för att få det återinsatt på vår plattform.

Omdömen som rapporterats förblir dolda under utredningsprocessen och återinsätts inte på Trustpilot förrän rapporteringsorsaken/-orsakerna har adresserats.

Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.