Förklaring till TrustScore

När dina befintliga kunder pratar om ditt företag lyssnar dina potentiella kunder.

Börja samla in omdömen redan idag!

Din TrustScore är inte bara ett medelvärde av dina omdömen, utan ett mått på din kundnöjdhet baserat på de företagsomdömen du samlat in på Trustpilot.

TrustScoren är utformad för att ge konsumenterna en snabb överblick över ditt företags omdömen, där nyare omdömen väger tyngre än äldre. Formeln som används för att beräkna TrustScoren tar hänsyn till flera faktorer, till exempel antalet omdömen, omdömenas ålder, och varje omdömes stjärnbetyg. Din TrustScore räknas om varje gång du får ett nytt omdöme på Trustpilot.

Här följer en mer djupgående förklaring till hur din TrustScore beräknas.

Stjärnbetyg

Varje omdöme på Trustpilot har ett stjärnbetyg som bestäms av omdömeslämnaren. Varje stjärnbetyg (1-5 stjärnor) tilldelas ett TrustScore-värde mellan 0-10.

Antal Trustpilot-stjärnor TrustScore-värde
1 0
2 2,5
3 5
4 7,5
5 10

Omdömenas värdeminskning

Nyare omdömen är mer relevanta än äldre omdömen, både för dig och för dina kunder. Så, ju äldre ett omdöme är, desto mindre väger det i din sammanlagda TrustScore. Din TrustScore räknas om varje gång du får ett nytt omdöme. Varje gång ett nytt omdöme lämnas räknar vi om värdet av de äldre omdömena, så att nyare omdömen alltid värderas högre än äldre.

Bayesianskt medelvärde

I alla TrustScore-beräkningar inkluderar vi automatiskt värdet av 7 omdömen, som var och en har en TrustScore på 7,0. Detta kallas bayesianskt medelvärde. Vi gör detta för att säkerställa att företag med mycket få omdömen inte får en extremt hög eller extremt låg TrustScore när de precis kommit igång på Trustpilot.

Utan ett bayesianskt medelvärde i våra TrustScore-beräkningar skulle ett enda positivt omdöme ge ett företag en TrustScore på 10, och ett enda negativt omdöme en TrustScore på 0.

Vi inkluderar alltid det bayesianska medelvärdet när vi beräknar din TrustScore, men allt eftersom du samlar in fler omdömen blir detta en mycket liten faktor i beräkningen av din totala TrustScore.

Din slutliga TrustScore

Varje gång du får ett nytt omdöme tillämpar vi metoden ovan för att räkna om din TrustScore.

Sammanfattningsvis:

  • Varje stjärnbetyg omvandlas till ett värde mellan 0-10
  • Varje omdömes vikt baseras på dess ålder
  • Det bayesianska medelvärdet används i uträkningen

Uträkningen resulterar i en TrustScore på en skala mellan 0,0 och 10,0 som visas på din företagsprofil. Dessutom visar vi ett visuellt stjärnbetyg för ditt företag baserat på din TrustScore.

TrustScore mellan 0 och 2,9 = 1 stjärna

TrustScore mellan 3,0 och 4,9 = 2 stjärnor

TrustScore mellan 5,0 och 6,9 = 3 stjärnor

TrustScore mellan 7,0 och 8,9 = 4 stjärnor

TrustScore mellan 9,0 och 10,0 = 5 stjärnor