Hvad sker der hvis min anmeldelse bliver rapporteret?

Anmeldelser kan rapporteres og skjules midlertidigt, hvis de er i strid med Trustpilots retningslinjer. Men hvis de nødvendige ændringer foretages, lægger vi dem gerne online igen.

Da vi gerne vil have så mange reelle og nyttige anmeldelser på Trustpilot som muligt, kan folk rapportere anmeldelser, der er i strid med Trustpilots brugerretningslinjer, og dermed være med til at bevare vores platforms troværdighed og integritet. Som modvægt beder vi folk, der rapporterer en anmeldelse, om at forklare, hvilke retningslinjer den er i strid med. Og derudover har vi klare foranstaltninger for at forhindre misbrug af vores rapporteringsfunktion. Rapporterede anmeldelser skjules midlertidigt, mens vores content integrity-team hjælper de pågældende brugere med at sikre, at deres anmeldelser opfylder vores retningslinjer, så vi kan få dem online igen.

Hvem kan rapportere din anmeldelse?

Anmeldelser kan rapporteres for at være i strid med Trustpilots brugerretningslinjer på to måder:

  • Den anmeldte virksomhed rapporterer din anmeldelse.
  • En anden bruger underretter vores content integrity-team om et problem med din anmeldelse. Hvis anmeldelsen er i strid med vores brugerretningslinjer, rapporterer vores content integrity-team den.

Hvorfor blev min anmeldelse rapporteret?

Virksomheder kan vælge mellem 12 rapporteringsårsager, og brugere kan indberette en anmeldelse til os af 4 årsager. Vores content integrity-team undersøger alle rapporterede anmeldelser. Og hvis vi vurderer, at en anmeldelse er i strid med vores retningslinjer af de angivne årsager, kontakter vi den pågældende bruger og forklarer omstændighederne nærmere. For at få din anmeldelse online igen kan vi bede dig redigere den (ved for eksempel at fjerne stødende sprogbrug) eller sende os dokumentation for din oplevelse med virksomheden.

Hvis du mangler inspiration til at skive en anmeldelse, der opfylder vores retningslinjer, får du her 8 tips til at skrive gode kundeanmeldelser.

Hvad sker der, hvis en virksomhed rapporterer din anmeldelse?

Alle virksomheder kan rapportere anmeldelser, der er i strid med Trustpilots brugerretningslinjer, via vores rapporteringsfunktion, uanset om de er tilmeldt vores betalte eller gratis services. Det fremgår klart af denne artikel, hvilke rapporteringsårsager virksomheder kan vælge imellem, og at de har et ansvar for at rapportere anmeldelser korrekt.

Hvis en virksomhed rapporterer din anmeldelse, skjules indholdet og stjernebedømmelsen midlertidigt, mens vores content integrity-team vurderer, om den er i strid med vores retningslinjer. I stedet viser vi rapporteringsårsagen skrevet af virksomheden:

Bemærk, at du stadig kan se hele din anmeldelse, hvis du logger ind på din brugerprofil.

Vores content integrity-team vurderer virksomhedens rapportering og gør en af følgende ting:

  • Lægger din anmeldelse online igen så hurtigt som muligt, hvis rapporteringsårsagen er ugyldig.
  • Undersøger sagen yderligere og beder dig eventuelt om at redigere din anmeldelse eller sende os dokumentation for din oplevelse med virksomheden.
  • Fjerner anmeldelsen fra Trustpilot. Dette vil kun ske, hvis de angivne problemer i virksomhedens rapportering ikke kan løses, eller hvis du ikke foretager de nødvendige ændringer. Du modtager en e-mail, hvis din anmeldelse er blevet fjernet.

Hvis vi beder dig om at redigere din anmeldelse eller sende os dokumentation for din købs- eller serviceoplevelse, får du 7 dage til at svare. Bemærk: Du kan sende os dokumentationen ved at besvare vores meddelelse eller sende en mail til compliance@trustpilot.com.

Hvis du sender os den nødvendige dokumentation eller redigerer din anmeldelse, så den overholder vores retningslinjer, lægger vi den online igen og giver dig besked. Vi giver dig også besked, hvis vi har brug for flere oplysninger.

Hvis vi ikke hører fra dig, forbliver din anmeldelse offline, men den vil ikke blive slettet, så hvis du på et senere tidspunkt svarer os, kan vi gendanne din anmeldelse.

Hvad sker der, hvis en anden bruger rapporterer din anmeldelse?

Andre brugere kan underrette os, hvis en anmeldelse er i strid med vores brugerretningslinjer. Vi kalder det vores "Indberet til compliance-proces".

Indberettede anmeldelser vil være synlige på Trustpilot, mens vores content integrity-team undersøger dem.

Hvis anmeldelsen opfylder vores retningslinjer, afvises rapporteringen, og anmeldelsen forbliver online. Hvis den derimod er i strid med vores retningslinjer i forhold til rapporteringsårsagen, rapporteres din anmeldelse af vores content integrity-team, hvorefter indholdet og bedømmelsen skjules på Trustpilot. I stedet vises en meddelelse om, at din anmeldelse er blevet rapporteret:

CI-report-review-DK.PNG

Du kan stadig se hele din anmeldelse, hvis du logger ind på din brugerprofil.

Derefter vil vores content integrity-team enten:

  • Bede dig om at redigere din anmeldelse eller sende os dokumentation for din oplevelse med virksomheden eller
  • Fjerne anmeldelsen fra Trustpilot. Dette vil kun ske, hvis de angivne problemer ikke kan løses. Du modtager en e-mail, hvis din anmeldelse er blevet fjernet.

Hvis vi beder dig redigere din anmeldelse eller sende os dokumentation for din købs- eller serviceoplevelse, får du 7 dage til at svare. Bemærk: Du kan sende os dokumentationen ved at besvare vores meddelelse eller sende en mail til compliance@trustpilot.com.

Hvis du sender os den nødvendige dokumentation eller redigerer din anmeldelse, så den overholder vores retningslinjer, lægger vi den online igen og giver dig besked. Vi giver dig også besked, hvis vi har brug for flere oplysninger.

Hvis vi ikke hører fra dig, forbliver din anmeldelse offline, men den vil ikke blive slettet, så hvis du på et senere tidspunkt svarer os, kan vi gendanne din anmeldelse.

En tidskrævende proces

Der bliver ofte skrevet mere end en million anmeldelser på Trustpilot hver måned, og selvom det kun er en lille procentdel af dem, der bliver rapporteret, skal vores content integrity-team stadig håndtere mange sager. Vi behandler dem så hurtigt som muligt, men processen kan tage tid, da vi normalt giver folk op til 7 dage til at imødekomme vores anmodning om flere oplysninger.

Rapporterede anmeldelser og TrustScoren

Stjernebedømmelsen, der er knyttet til en anmeldelse, vil stadig blive regnet med i virksomhedens TrustScore, medmindre anmeldelsen bliver fjernet. Bedømmelsen vil altså stadig tælle med, mens vi behandler rapporteringen.

Anmeldelser fjernet af vores software

Vi bruger avanceret, specialudviklet software til at scanne anmeldelserne i vores community og fange uregelmæssigheder eller anmeldelser, hvis autenticitet ikke kan verificeres. Hvis vores software identificerer anmeldelser som potentielt falske, bliver de automatisk fjernet.

Hvis det sker, modtager du en e-mail om, at din anmeldelse er blevet fjernet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at der er tale om en misforståelse.