Hvem kan rette i en anmeldelse?

En anmeldelse, der er offentliggjort på vores platform, kan kun redigeres af brugeren, der har skrevet den.

Anmeldelser offentliggøres straks på Trustpilot uden ændringer. Vi betragter anmeldelser som brugergenereret indhold, hvilket betyder, at den person, der har skrevet anmeldelsen, ejer den, og er derfor den eneste, der kan redigere eller slette den.

Denne politik er en væsentlig del af Trustpilots retningslinjer, da den hjælper os med at sikre tillid og gennemsigtighed i vores community for online-anmeldelser.

Redigering er forbeholdt brugerne

Hvis en anmeldelse rapporteres af den anmeldte virksomhed eller et medlem af vores community, fordi den er i strid med Trustpilots brugerretningslinjer, redigerer eller ændrer vores compliance-team den ikke.

Hvis anmeldelsen kan ændres, så den overholder vores retningslinjer, bliver brugeren informeret om, at den er blevet rapporteret og af hvilke grunde, så vedkommende kan redigere den.

Rapporterede anmeldelser er ikke synlige på Trustpilot, mens de undersøges. De bliver først synlige igen, når de ikke længere er i strid med vores retningslinjer af de rapporterede grunde.

Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.