Forklaring af TrustScore

Dine potentielle kunder lytter til, hvad dine eksisterende kunder siger om din virksomhed.

Begynd at indsamle anmeldelser

Din TrustScore er ikke bare et gennemsnit af dine anmeldelser men en måling af din kundetilfredshed baseret på serviceanmeldelser indsamlet på Trustpilot.

TrustScoren er skabt til at give kunderne et hurtigt overblik over din virksomheds anmeldelser med vægt på nyere anmeldelser frem for ældre. Formlen, der udregner TrustScoren, tager bl.a. højde for antal anmeldelser, anmeldelsernes alder og hver anmeldelses stjernebedømmelse. Din TrustScore bliver genberegnet, hver gang du får en ny anmeldelse på Trustpilot.

Her er et mere detaljeret indblik i, hvordan TrustScoren udregnes.

Stjernebedømmelser

Hver anmeldelse på Trustpilot har en stjernebedømmelse givet af den bruger, der har skrevet anmeldelsen. Hver stjernebedømmelse mellem 1 og 5 bliver tildelt en TrustScore-værdi mellem 0 og 10.

Antal Trustpilot-stjerner TrustScore-værdi
1 0
2 2,5
3 5
4 7,5
5 10

Anmeldelsers værdiafskrivning

Nye anmeldelser er mere relevante end ældre, både for dig og dine kunder. Jo ældre en anmeldelse er, desto mindre tæller den derfor i din samlede TrustScore. Din TrustScore genberegnes, hver gang du får en ny anmeldelse. Vi genberegner værdien af dine ældre anmeldelser, hver gang du modtager en ny anmeldelse, så de nye anmeldelser altid tæller mere end de ældre.

Bayesiansk gennemsnit

I alle TrustScore-udregninger inkluderer vi automatisk værdien af 7 anmeldelser, der hver har en TrustScore på 7,0. Det kaldes et bayesiansk gennemsnit. Vi gør dette for at sikre, at virksomheder med meget få anmeldelser ikke ender med at have en meget høj eller meget lav TrustScore, når de starter på Trustpilot.

Uden et bayesiansk gennemsnit i vores TrustScore-udregning ville en enkelt positiv anmeldelse give en virksomhed en TrustScore på 10, og en enkelt negativ anmeldelse ville give en TrustScore på 0.

Vi inkluderer altid det bayesianske gennemsnit, når vi udregner din TrustScore, men efterhånden som du indsamler flere anmeldelser, bliver det bayesianske gennemsnit en meget lille faktor.

Din endelige TrustScore

Hver gang du modtager en ny anmeldelse, bruger vi de ovenstående regler for at genberegne din TrustScore.

Kort sagt:

  • Hver stjernebedømmelse tildeles en værdi mellem 0 og 10
  • Hver anmeldelses betydning afhænger af dens alder
  • Det bayesianske gennemsnit bruges i udregningen

Det endelige resultat er en TrustScore, der spænder fra 0,0 til 10,0, og som vises på din virksomheds profilside. Derudover vises en visuel stjernebedømmelse for din virksomhed baseret på din TrustScore.

TrustScore mellem 0 og 2,9 = 1 stjerne

TrustScore mellem 3,0 og 4,9 = 2 stjerner

TrustScore mellem 5,0 og 6,9 = 3 stjerner

TrustScore mellem 7,0 og 8,9 = 4 stjerner

TrustScore mellem 9,0 og 10,0 = 5 stjerner