Retningslinjer for anmeldelser

For at du kan få et hurtigt overblik over reglerne for Trustpilots brugere, har vi opsummeret vores brugerretningslinjer herunder:

Fire tips til at overholde vores regler:

Vidste du, at:

Hvad er ikke tilladt på Trustpilot:

  • Vi anser anmeldelser for at være brugergenereret indhold, derfor sletter vi dem som hovedregel ikke. Men hvis du misbruger din brugerprofil, og vi er nødt til at slette den, bliver alle anmeldelser skrevet fra denne profil også slettet.
  • Hvis vi beder dig redigere din anmeldelse, så den overholder vores retningslinjer, og du ikke gør det, kan vi fjerne din anmeldelse.
  • Vi accepterer ikke, at vores rapporterings- eller indberetningsværktøj misbruges til at true, misbruge eller afpresse virksomheder, eller bedrage og opføre sig upassende i forbindelse med brugen af Trustpilot.

Husk, at dette kun er en oversigt. Du kan læse den fulde version af vores brugerretningslinjer og tips til at skrive fantastiske anmeldelser.

Virksomheder, der bruger Trustpilot, skal overholde vores virksomhedsretningslinjer, som du også kan få et hurtigt overblik over.